oferta

Laboratorium badań nieniszczących NDT Reports wykonuje badania oraz nadzory konstrukcji spawanych, odkuwek czy wyrobów hutniczych. Gdziekolwiek znajduje się Twoja firma, z jakkolwiek różnego sektora, nasze laboratorium wykona dla Państwa badania nieniszczące w różnych metodach:

VT – Badania wizualne

Badania wizualne są podstawowym sposobem kontroli różnego rodzaju konstrukcji i polegają na oględzinach wzrokowych badanej powierzchni. Metoda wizualna najczęściej stosowana jest w połączeniu z inną metodą badań nieniszczących, traktowana jako badanie wstępne. Dzięki tej metodzie można określić i ocenić niezgodności występujące na powierzchni badanego obiektu. Badania wizualne możemy wykorzystać na etapie przygotowania elementu w procesie produkcyjnym, sprawdzaniu jakości w trakcie wytwarzania oraz do badania gotowych wyrobów.

PT – Badania penetracyjne

Badania penetracyjne pozwalają wykryć wady powierzchniowe wszelkiego rodzaju materiałów i wyrobów. Metoda stosowana jest do materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. Bardzo często stosowana w stalach austenitycznych oraz miejscach, gdzie metoda magnetyczno-proszkowa nie może być stosowana. Badania penetracyjne wykorzystują zjawisko włoskowatości (kapilarności), które polega na przenikaniu cieczy do wąskich i trudno dostępnych przestrzeni i wypełnianiu ich, również pomimo siły ciężkości. Cieczą stosowaną w tego typu badaniach nazywa się penetrantem, który ma za zadanie wniknąć w otwory powierzchniowe. Po odpowiednim czasie wnikania należy usunąć go z powierzchni. Następnie nanosi się wywoływacz. Po całkowitym wyschnięciu i odczekaniu odpowiedniego czasu wywoływania dokonuje się ostatecznej oceny.

MT – Badania magnetyczno-proszkowe

Metoda magnetyczno-proszkowa pozwala na wykrycie wad powierzchniowych w materiałach ferromagnetycznych. Badania magnetyczno-proszkowe wykonuje się dość szybko, dlatego też są najpowszechniej stosowane. Metoda polega na wytworzeniu pola magnetycznego w badanym przedmiocie. Magnesowanie obiektu może odbywać się poprzez wprowadzenie pola magnetycznego (defektoskop jarzmowy) lub poprzez wprowadzenie prądu elektrycznego (elektrody stykowe). Pole magnetyczne w obiekcie można wprowadzić za pomocą defektoskopu jarzmowego lub wzbudzić poprzez przepływ prądu elektrycznego.

UT – Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe należą do grupy badań objętościowych. W skrócie, metoda ultradźwiękowa polega na emisji fal ultradźwiękowych wytwarzanych przez przetworniki głowic i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję, a następnie oceny powstałych impulsów. Badanie metodami ultradźwiękowymi pozwala na kontrolę obiektów wytwarzanych w wyniku procesu walcowania, odlewania, kucia, przeciągania i spawania obiektów stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, stopów miedzi, ołowiu, niklu czy materiałów kompozytowych. Dzięki zastosowaniu tej metody można określić typ wady, wymiary oraz jej lokalizację. Badania ultradźwiękowe cechuje szybkość otrzymywania wyników, przez co często wybierana jest zamiast badań radiograficznych.

UTT – Ultradźwiękowe pomiary grubości

Przy zastosowaniu ultradźwiękowych pomiarów grubości można określić różnice w grubościach materiału, jego ubytki i zużycie korozyjne, dlatego wykorzystywane są w celu kontroli stanu eksploatowanych obiektów. W tej metodzie wykorzystuje się fale ultradźwiękowe emitowane z przetwornika piezoelektrycznego umieszczonego w głowicy.  Wynik badania otrzymuje się na podstawie obliczonego czasu przejścia fali przez badany element. Do wykonania pomiarów wystarczy jednostronny dostęp do badanego elementu. Powierzchnia powinna być wolna od zanieczyszczeń, rdzy itp., jednocześnie nie jest konieczne usuwanie powłoki malarskiej.

RT – Badania radiograficzne

Metoda radiograficzna jest metodą objętościową, która pozwala na wykrycie nieciągłości wewnętrznych we wszystkich typach materiałów. Metoda polega na wykorzystaniu promieniowania (rentgenowskiego lub gamma) i zapisie obrazu w sposób analogowy (lub cyfrowy) na błonie radiograficznej. Poprzez prześwietlenie obiektu obraz zostaje utrwalony na skutek oddziaływania promieniowania na związki srebra zawarte w filmie.  Błony wywołuje się w ciemni w procesie obróbki chemicznej, następnie poddawane są klasyfikacji za pomocą negatoskopu.

 

ET – Badania prądami wirowymi

Metoda prądów wirowych pozwala na wykrywanie niezgodności powierzchniowych a w szczególności nieciągłości wychodzących na powierzchnie. Metoda znalazła zastosowanie w materiałach przewodzących prąd elektryczny. Zjawiskiem wykorzystywanym w tej metodzie jest indukcja elektromagnetyczna. Polega ona na wzbudzeniu prądu w zamkniętym obwodzie elektrycznym na skutek zmian pola magnetycznego. Zasilanie prądem przemiennym cewek indukcyjnych przetwornika powoduje zmianę strumienia magnetycznego. W przypadku wykrycia niezgodności prądy wirowe muszą go ominąć. Charakteryzuje się to zmianą odczytu przepływu prądu w cewce przetwornika. Wielkim atutem metody, jest możliwość przeprowadzenia badania przez powłokę malarską.

 

HT – Pomiar twardości

Badania twardości służą weryfikacji poprawności procesów cieplnych, cieplno-chemicznych oraz spawania. Metoda Leeba polega na pomiarze prędkości masy udarowej przed i po uderzeniu w próbkę oraz odpowiednim przeliczeniu otrzymanych wartości przez urządzenie. Do pomiaru służy urządzenie składające się z modułu elektronicznego, ten połączony jest z głowicą uderzeniową. Pomiar następuje po przyłożeniu odpowiednio głowicy na powierzchnię badaną. Powierzchnia badana powinna być sucha i wolna od warstwy tlenków, zanieczyszczeń itp. Wyniki pomiaru podawane są w skali HL, HV, HB, HRC, HRB.

 

UT- Badania ultradźwiękowe IBUS-TD07

Ultradźwiękowe badania spoin IBUS-TD07 jest to sposób badań złączy spawanych o grubości od 2 do 8 mm metodą echa, elementów płaskich oraz rur przy zastawaniu głowic tandem na falę poprzeczną. Metoda IBUS-TD07 została poddana kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego i może być stosowana w urządzeniach poddozorowych na zasadach określonych w uzgadnianych przez Urząd Dozoru Technicznego naprawach i modernizacjach tych urządzeń.

 

W zakres świadczonych usług laboratorium wchodzą także:

Personel wykonujący badania i dokonujący oceny jest kwalifikowany i certyfikowany w stopniu II i III zgodnie z PN-EN ISO 9712. Badania wykonujemy w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak: EN, ISO, NORSOK, ASME lub zgodnie z wymaganiami Klienta. Posiadamy liczne certyfikaty i uznania: Polskie Centrum Akredytacji (PCA) za zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, TUV Rheinland potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, Det Norske Veritas (DNV), Bureau Veritas (BV) oraz zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Wysoką jakość usług osiągamy również dzięki sprzętom pochodzących od renomowanych firm uznawanych na całym świecie. Wszystkie urządzenia pomiarowe i techniczne są na bieżąco sprawdzane i kalibrowane, co jest poświadczone certyfikatami. W swojej pracy szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo, jak również dobre warunki pracy, przez co kładziemy nacisk na odpowiednie wyposażenie i zabezpieczenie personelu.

Masz pytania?

NDT Reports Sp. z o.o.

ul. Pomorska 35
70-812 Szczecin

+48 797 060 999

+48 504 810 311

Śledź nas na:

NDT Reports

Oferta
Certyfikaty
Realizacje
Aktualności
O firmie
Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych
Praca

Badania nieniszczące

VT Badania wizualne
PT Badania penetracyjne
MT Badania magnetyczno-proszkowe
UT Badania ultradźwiękowe
RT Badania radiograficzne
ET Badania prądami wirowymi
HT Pomiar twardości